Codul deontologic al ATR

There are no translations available.

Activitatea  de  traduc?tor,  interpret,  terminolog  ?i  revizor  presupune  competen?e  ?i cuno?tin?e specifice, iar practicarea profesiilor implic? obliga?ii ?i responsabilit??i.

Aderând la prezentul cod deontologic, fiecare membru al ATR, traduc?tor, interpret, terminolog sau revizor, î?i ia urm?toarele angajamente:

1.  s?  traduc?  sau  s?  interpreteze  mesajul  original  cu  fidelitate  ?i  cu  respectarea urm?toarelor condi?ii:

a.  s? traduc? exclusiv dintr-o limb? pe care o cunoa?te;

b.  s?  traduc?  exclusiv  într-o  limb?  pe  care  o  cunoa?te  la  nivel  de  limb? matern?;

c.  s? traduc? exclusiv într-un domeniu care îi este familiar;

2.  s? nu accepte s? lucreze în condi?ii care pot afecta negativ calitatea muncii sale;

3.  s? se perfec?ioneze continuu în domeniul lingvistic ?i în domeniul / domeniile sale de  specialitate  ?i  s?  fie  în  permanen??  la  curent  cu  evolu?iile  tehnice  specifice profesiei;

4.  s?  se  asigure  c?  dispune  de  toate  resursele  necesare  pentru  lucrarea  sau serviciile la care se angajeaz?;

5.  s? p?streze confiden?ialitatea tuturor informa?iilor care îi sunt furnizate de client în vederea  sau  în  cursul  exercit?rii  activit??ii  sale  ?i  s?  nu  foloseasc?  informa?iile respective în scop personal;

6.  s? se delimiteze de orice situa?ii în care ar intra în conflicte de interese;

7.  s?  nu  men?ioneze  numele  clientului  ca  referin??  decât  dac?  a  ob?inut  acordul acestuia;

8.  s? nu subcontracteze lucr?ri sau servicii decât dup? ce a ob?inut acordul expres al clientului  ?i  s?  se  asigure  c?  subcontractantul  va  respecta  la  rândul  lui  toate obliga?iile la care s-a angajat fa?? de client;

9.  s? perceap? tarife care s? îi permit? func?ionarea în mod legal ?i un trai decent;

10. s?  coopereze  ?i  s?  ofere  sprijin  celorlal?i  membri  ai  ATR  ?i  s?  aib?  o  conduit? loial? ?i corect? fa?? de colegi ?i fa?? de ATR; s? nu denigreze un coleg în scopul de a ob?ine comenzi.

 

Fi?ier PDFDesc?rca?i Codul deontologic al ATRCodul deontologic al Asocia?iei Traduc?torilor din România (versiune actualizat? cu ultimele modific?ri)