Membru aderent

There are no translations available.

Cine poate deveni membru aderent?

Membru aderent este categoria cea mai numeroas? în ATR ?i este dedicat? traduc?torilor, interpre?ilor, terminologilor ?i revizorilor activi profesional (care realizeaz? o parte a veniturilor lor din serviciile de traducere ?i/sau interpretariat). În aceast? categorie se pot înscrie ?i cadrele universitare care formeaz? traduc?tori sau interpre?i în cadrul unor programe universitare, masterale sau doctorale acreditate.

Calitatea de membru aderent al ATR este acordat? pe termen nelimitat, membrii p?strându-?i aceast? calitate atâta timp cât pl?tesc cotiza?ia anual? ?i respect? Codul deontologic, Statutul ?i Regulamentul intern al ATR.

Obliga?iile membrilor aderen?i sunt:

Drepturile ?i obliga?iile membrilor aderen?i sunt prev?zute în Statutul ATR (Capitolul III – art. 20-23)

Pentru a adera la ATR la categoria de membru aderent, este necesar s? dovedi?i c? sunte?i traduc?tor sau interpret profesionist activ. Forma de organizare sub care v? desf??ura?i activitatea (persoan? fizic?, întreprindere individual?, angajat cu norm? întreag? sau par?ial?, drepturi de autor etc.) nu este relevant? în aceast? etap?. Dosarul de aderare trebuie s? con?in? documente care dovedesc faptul c? sunte?i traduc?tor, interpret, revizor sau terminolog activ (realiza?i venituri din prestarea de servicii de traducere sau interpretare).

Componen?a dosarului de aderare la categoria membru aderent:

 1. Formularul de aderare la ATR;
 2. CV detaliat (în format Europass);
 3. Copie scanat? sau xerox dup? diplomele de studii, eliberate de institu?ii acreditate din ?ar? sau din str?in?tate;
 4. Copie dup? certificate, autoriza?ii de traduc?tor ?i/sau interpret eliberate de institu?ii acreditate din ?ar? sau din str?in?tate;
 5. Portofoliu dup? modelul standard ATR;
 6. Dovad? experien?? la nivelul cerut;
 7. Copie scanat? sau xerox dup? buletin, carte de identitate sau dup? pa?aport;
 8. Copie scanat? sau xerox dup? certificatul de c?s?torie sau sentin?a de divor? în cazul schimb?rii numelui;
 9. Copie scanat? sau xerox dup? dovada pl??ii taxei de aderare.

Criterii de aderare la categoria membru aderent:

În analizarea dosarelor de aderare la categoria de membru aderent, se vor respecta urm?toarele criterii:

 1. Candida?ii sunt traduc?tori, terminologi, revizori sau interpre?i activi profesional cu norm? întreag? sau par?ial?, sau sunt cadre didactice în cadrul unui program universitar acreditat care formeaz? traduc?tori ?i interpre?i.
 2. Candida?ii care de?in un master într-un domeniu de studiu din sfera traducerilor, terminologiei, interpretariatului trebuie s? fac? dovada unei experien?e profesionale de minimum 1 an (500 de pagini traduse sau 60 de zile de interpretariat).
 3. Candida?ii care de?in o licen?? într-un domeniu de studiu din sfera traducerilor, terminologiei, interpretariatului trebuie s? fac? dovada unei experien?e profesionale de minimum 3 ani (1500 de pagini traduse sau 180 de zile de interpretariat).
 4. Candida?ii care de?in o licen?? sau un master într-un alt domeniu de studiu (filologic, tehnic, economic, medical etc.) trebuie s? fac? dovada unei experien?e profesionale de minimum 5 ani (2500 de pagini traduse sau 300 de zile de interpretariat).
 5. Candida?ii care de?in un doctorat în domeniul traducerilor sau în domeniul lingvistic ?i sunt cadre didactice în cadrul unui program universitar acreditat care formeaz? traduc?tori ?i interpre?i trebuie s? fac? dovada unei experien?e didactice în formarea traduc?torilor ?i interpre?ilor de minimum 1 an.

Dosarul poate fi transmis electronic, completând formularul de aderare, prin po?t? sau fax pe adresa ATR. Pentru operativitate, v? recomand?m completarea formularului online de aderare. Procedura de analizare a dosarului dureaz? între 7 ?i 15 zile de la data primirii dosarului complet. În cazul transmiterii dosarului de aderare prin intermediul formularului online, ve?i primi o confirmare automat? prin e-mail, care confirm? faptul c? dosarul dvs. a fost transmis cu succes c?tre ATR. Dup? analizarea dosarului de c?tre Consiliul Director al ATR ve?i primi un r?spuns oficial din partea ATR con?inând detaliile afilierii dvs. la ATR.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR