Membru debutant

There are no translations available.

Cine poate deveni membru debutant?

Membru debutant este o categorie destinat? masteranzilor sau doctoranzilor la un program acreditat de traductologie, terminologie ?i interpretariat. Aceast? categorie este special conceput? pentru cei care înc? nu activeaz? ca traduc?tori sau interpre?i ?i nu ob?in venituri din prestarea de servicii de traducere ?i/sau interpretariat. Nu sunt acceptate la aceast? categorie persoane care de?in o autoriza?ie de traduc?tor eliberat? înainte de data depunerii dosarului de aderare sau care studiaz? în domenii diferite de obiectul de activitate al ATR. Membrii debutan?i nu sunt considera?i prestatori de servicii de traducere ?i / sau interpretariat în cadrul ATR, a?adar nu au dreptul de a fi prezen?i în Anuarul ATR.

Calitatea de membru debutant este limitat? în timp la trei (3) ani consecutivi. La sfâr?itul perioadei de trei ani sau în orice moment înainte de terminarea celor 3 ani ca membri debutan?i, ace?tia pot opta pentru trecerea la un alt statut: membru aderent sau membru titular, conform procedurilor aferente categoriei respective de membru.

Obliga?iile membrilor debutan?i sunt:

Drepturile ?i obliga?iile membrilor debutan?i sunt prev?zute în Statutul ATR (Capitolul III – art. 25-27)

Pentru a adera la ATR la categoria de membru debutant, este necesar s? dovedi?i c? sunte?i masterand sau doctorand într-un program acreditat de traductologie, terminologie sau interpretariat.

Componen?a dosarului de aderare la categoria membru debutant:

  1. Formularul de aderare la ATR;
  2. CV detaliat (în format Europass);
  3. Copie xerox dup? carnetul de masterand sau doctorand într-un domeniu de studiu din sfera traducerilor, terminologiei, interpretariatului. Carnetul trebuie s? fie vizat la zi;
  4. Copie xerox dup? cartea de identitate sau dup? pa?aport;
  5. Copie xerox dup? certificatul de c?s?torie sau de divor?, numai în cazul schimb?rii numelui;
  6. Copie xerox dup? dovada pl??ii taxei de aderare.

Dosarul poate fi transmis electronic, completând formularul de aderare, prin po?t? sau fax pe adresa ATR. Pentru operativitate, v? recomand?m completarea formularului online de aderare. Dosarul este analizat de Consiliul director în prima ?edin?? dup? primirea dosarului, iar candida?ii devin membri de la data hot?rârii Consiliului director în acest sens. Procedura de analizare a dosarului dureaz? între 7 ?i 15 zile de la data primirii dosarului complet. În cazul transmiterii dosarului de aderare prin intermediul formularului online, ve?i primi o confirmare automat? prin e-mail, care indic? faptul c? dosarul dvs. a fost transmis cu succes c?tre ATR. Dup? analizarea dosarului de c?tre Consiliul Director al ATR ve?i primi un r?spuns oficial din partea ATR con?inând detaliile afilierii dvs. la ATR.

Pentru detalii suplimentare consulta?i sec?iunea de Întreb?ri ?i r?spunsuri frecvente despre aderare ?i categoriile de membru din ATR