Studii ?i analize privind pia?a de traduceri ?i interpretariat

There are no translations available.

Studiul „Tendin?e de evolu?ie a pie?ei de traduceri din România”

Analiza se bazeaz? pe un sondaj desf??urat între 22 septembrie ?i 22 octombrie 2007 ?i vizeaz? modul de organizare ?i de activitate a prestatorilor de servicii de traducere români, serviciile oferite, tipurile de clien?i ?i pie?ele deservite, ?i analizeaz? diferite aspecte ale evolu?iei pie?ei interne ?i externe de traduceri, cum ar fi evolu?ia num?rului de clien?i, a cifrei de afaceri ?i a cererii de servicii de traducere ?i impactul acestora asupra pie?ei de traduceri. R?spunsurile la chestionar contureaz? un profil al prestatorului de servicii de traducere român ?i conduc la concluzii ?i previziuni privind evolu?ia viitoare a sectorului de traduceri din România.

Studiul a fost elaborat de Cristiana Cobli?, traduc?tor de englez?, francez?, spaniol? ?i pre?edinte al ATR, pentru Asocia?ia Traduc?torilor din România.

Desc?rca?iFi?ier PDF

Tendin?e de evolu?ie a pie?ei de traduceri din România

Studiul „Percep?ia traduc?torilor români în privin?a standardului european SR EN 15038”

Asocia?ia Traduc?torilor din România (ATR) a efectuat un sondaj de opinie cu obiectivul de a evalua percep?ia comunit??ii traduc?torilor asupra standardului SR EN 15038, la mai bine de un an de la adoptarea acestuia în ?ara noastr?.

Între 8 ?i 29 februarie 2008, ATR a invitat traduc?torii activi s?-?i exprime p?rerea în privin?a standardului european privind serviciile de traducere. Studiul a fost deschis oric?rui traduc?tor care a dorit s? participe la sondaj. R?spunsurile ob?inute sunt bazate pe experien?a profesional? proprie a fiec?rui respondent. S-au înregistrat 78 de r?spunsuri, o rat? de r?spuns de aproximativ 3%.

Desc?rca?iFi?ier PDF

Percep?ia traduc?torilor români în privin?a standardului european SR EN 15038